Home - Forums - Documentation - Gallery - Bugs

7 Cách để thị trường trang web của bạn với A Facebook ủng hộ Web công ty nhỏ

Như bạn giữ trong tâm trí rằng Facebook đã thực sự phép thiết lập custom-made vanity liên kết cho tài khoản và trang vài năm trở lại. Ban đầu, họ đã cho phép các cá nhân để thiết lập custom-made vanity liên kết được cho cá nhân đã thực sự mở tài khoản của họ trong khung thời gian cụ thể. Cá nhân là rất ngây ngất lấy cơ hội này.

Yêu cầu nhiều ra đến để hiểu chính xác làm thế nào để thiết lập lên facebook cá nhân hoá vanity liên kết. Trên các bàn tay khác cá nhân hoá vanity liên kết là hấp dẫn rất nhiều, nhỏ, tốt, tìm kiếm và đơn giản để giữ trong tâm trí của khóa học.

Sau đó Facebook tương tự như vậy cung cấp khả năng để trang web quản trị viên để thành lập các liên kết tùy chỉnh cho trang web của họ. Bây giờ bạn có thể thiết lập tên người dùng tùy chỉnh của trang web của bạn ngay lập tức sau khi sản xuất của trang web của bạn.

Trước đây là Facebook đã cho phép các trang web quản trị viên để thay đổi tên người dùng của trang web cá nhân hoá. Bạn có chỉ cần lựa chọn và đó là loại bỏ trang web của bạn, mất tất cả những người theo của bạn và sau đó làm cho một trang web thương hiệu mới, sau đó tập hợp những người theo mới.

Bây giờ Facebook cho phép quản trị viên trang web để biến đổi các trang web cá nhân hoá vanity liên kết cho thời gian 2. Như sớm như, đáp ứng không quên rằng bạn có thể thay đổi liên kết cá nhân hoá trang Web của bạn chỉ. Bạn có được và nghĩ đến khi bạn có tất cả các thiết lập để thay đổi tên người dùng của trang Web.

Bạn có thể biến đổi tên người dùng của trang Web bằng cách tôn trọng để hành động -

1) Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

2) Chọn trang web của bạn. Như www cư trang Facebook của dot-com/bạn liên kết.

3) Bấm vào "Chỉnh sửa trang Web".

4) Bấm vào "Cập nhật thông tin". Sau khi nhấp vào "Cập nhật thông tin" một cuộc thảo luận box chắc chắn sẽ hiển thị.

5) Nhấp chuột vào "Sửa đổi tên người dùng".

6) Sau khi nhấp vào "Sửa đổi tên người dùng", bạn chắc chắn sẽ là tổng quan về các thay đổi tên người dùng. Nhập tên của bạn tươi ưa thích trong hộp và bấm vào "Kiểm tra tiếp cận".

7) Nếu tên thương hiệu mới không thực hiện được nêu ra, nó sẽ chắc chắn có động cơ để xác minh việc điều chỉnh.

9) Nếu bạn tươi tên, click vào "Xác minh" nút. Nhấp vào nút hủy bỏ nếu bạn không muốn biến đổi tên người dùng hiện tại.

Bạn có thực sự hiệu quả chuyển đổi trang Facebook Web cá nhân hoá liên kết.

Sau đó Facebook ngoài ra cung cấp khả năng để trang web quản trị viên để thành lập các liên kết được cá nhân hoá để trang web của họ. Bây giờ bạn có thể thiết lập được cá nhân hóa tên người dùng của trang web của bạn ngay lập tức sau khi sản xuất của trang web của bạn.

Trước đây là Facebook không sử trang web quản trị viên để thay đổi tên người dùng của trang web tùy chỉnh. Bạn có chỉ cần thay thế và đó là loại bỏ trang web của bạn, mất tất cả những người theo của bạn và sau đó làm cho một trang web thương hiệu mới, sau đó tập hợp những người theo mới. Bây giờ Facebook cho phép quản trị viên trang web để biến đổi các trang web cá nhân hoá vanity liên kết cho lần thứ hai.

| User page | Discussion | View source | History |